Archiwa tagów:miłość

Miłość, śmierć i arbuzy [Wpis gościnny]

Miej­sce: wypeł­nio­ny arbu­za­mi kon­te­ner na stat­ku pły­ną­cym do Para­gwa­ju (jeśli ktoś z gra­ją­cych pocho­dzi z Para­gwa­ju, wybierz­cie inny kraj)

Gra dla dwóch lub wię­cej osób, oso­by gra­ją­ce odgry­wa­ją sie­bie

Sytu­acja począt­ko­wa: jed­no z was popeł­ni­ło mor­der­stwo i z jakie­goś powo­du wszy­scy posta­no­wi­li­ście scho­wać się w kon­te­ne­rze na stat­ku do Para­gwa­ju. Praw­do­po­dob­nie jed­no z was czu­je miłość do kogoś z gru­py. (Uwa­ga: nie musi być to praw­dzi­we uczu­cie spo­za gry) Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.