Archiwa tagów:orgia

Orgia — i co dalej?

Kil­ka pomy­słów na to, jak wpro­wa­dzić orgię na sesję (z opi­sa­mi sek­su zna­czą­cy­mi dla roz­wo­ju fabu­ły). Zapra­szam wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by i ostrze­gam — nie­ko­niecz­nie będzie pod­nie­ca­ją­co. Seks na sesji może peł­nić wie­le funk­cji.

Wyko­rzy­staj­my pro­sty przy­kład: sta­ro­żyt­ny Rzym i orgię u sena­to­ra. Kolum­ny, nie­wol­ni­cy i nie­wol­ni­ce, togi, wie­le bóstw i ogól­na depra­wa­cja. W sam raz oko­licz­no­ści na orgię, choć wszyst­kie poniż­sze pomy­sły moż­na prze­nieść w inne realia. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.