Archiwa tagów:płeć

Być kobietą

Pora­da dla męż­czyzn i chłop­ców, któ­rzy chcą odgry­wać kobie­ce boha­ter­ki lub żeń­skie posta­cie.

Krót­ko: Stwórz wojow­nicz­kę, któ­ra przy oka­zji jest kobie­tą. Niech postać, któ­rą stwo­rzysz, będzie moż­na opi­sać sze­rzej niż „kobie­ta”. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.