Archiwa tagów:podsumowanie roku

Zeszłorocznie

PicMonkey Collage2

Po raz pierw­szy zagra­łam w 2014 roku.

 

 

PicMonkey Collage1

Spraw­dzo­ne, gra­ne ponow­nie

 

Pod­su­mo­wa­nie:
Zagra­łam w 23 róż­ne erpe­gi, z cze­go pozna­łam 12 nowych. Odkry­cie roku: Torch­be­arer. Autor roku: Vin­cent Baker. Trau­ma roku: Cat Joh­na Wic­ka pod­czas Gra­my!.

 1. Action Castle
 2. Apo­ca­lypse World x5
 3. Bac­cha­na­lia
 4. Bliss Sta­ge x4
 5. Cat
 6. City of Petra
 7. Dogs in the Viney­ard (Psy w win­ni­cy) x11
 8. Doll
 9. Ear­th­dawn 3ed.
 10. InSpec­tres
 11. Into the Odd
 12. Micro­scope
 13. Mon­ster­he­arts
 14. Mur­de­rous Ghosts x8
 15. Nano­world
 16. Pri­me­time Adven­tu­res
 17. S/lay w/Me x5
 18. Saga of the Ice­lan­ders
 19. Sun­de­red Land: Cara­van Guards
 20. Torch­be­arer x6
 21. Urban Sha­dows
 22. Valiant Girls
 23. Whi­te­Bo­oks (play­test, eng)

 

Czas wspominania

Z tego roku zapa­mię­tam kil­ka gier (alfa­be­tycz­nie):

 • Apo­ca­lyp­se World – bra­łam udział w wyda­niu pol­skiej edy­cji, roze­gra­łam 24 sesje w tym roku. Oka­zu­je się, że ludzie, któ­rzy nigdy nie gra­li w RPG, nie mają pro­ble­mów z AW.
 • Dagger&Shadow – gra o miej­skich prze­stęp­cach Mat­ta Sny­de­ra. My gra­li­śmy na doku­men­cie play­te­sto­wym, podob­no gra ma wyjść w tym roku.
 • Dogs in the Viney­ard – gra o dzie­wi­cach z bro­nią. Gra Vin­cen­ta Bake­ra, któ­ra trzy lata temu była dla mnie prze­ło­mo­wą, i nadal jest dobra.
 • fre­eform o awan­tur­ni­kach Czy­taj dalej

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.