Archiwa tagów:polakpotrafi

Apocalypse World po polsku

Argent Mark Games wyda­je Apo­ca­lyp­se World D. Vin­cen­ta Bake­ra – i strasz­nie mnie to cie­szy. Cie­szy mnie to tym bar­dziej, że mam przy­jem­ność być zaan­ga­żo­wa­na w ten pro­jekt jako (przede wszyst­kim) redak­tor­ka (i w tym miej­scu dzię­ku­ję całe­mu zespo­ło­wi, świet­nie się z wami współ­pra­cu­je).AWokładka

Apo­ca­lyp­se World zebra­ło spo­ro nagród. Za nowa­tor­ską mecha­ni­kę opar­tą na ruchach. Za mecha­ni­kę, któ­ra wspie­ra opo­wia­da­nie, nar­ra­cję, wspól­ne two­rze­nie histo­rii. Za mecha­ni­kę, w któ­rej suk­ces napraw­dę wie­le zna­czy i któ­ra „nie uda­ło ci się” prze­ra­bia na emo­cjo­nu­ją­ce kon­se­kwen­cje. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.