Archiwa tagów:Teamspeak

Ninja Burger

Ninja BurgerDostar­cza­my bur­ge­ry w 30 minut, w prze­ciw­nym razie popeł­nia­my sep­pu­ku” — zajaw­ka do gry zachę­ci­ła mnie do gry z obcy­mi mi ludź­mi przez Team­spe­aka w grę o pięk­nym tytu­le: Nin­ja Bur­ger (popu­lar­ne prze­ko­na­nie gło­si, że po doda­niu nin­jy każ­de medium sta­je się lep­sze). Zada­niem posta­ci w grze jest wypeł­nie­nie misji, czy­li dostar­cze­nie zamó­wie­nia pomi­mo oko­licz­no­ści, w naszym przy­pad­ku zamó­wie­nie zło­żył jeden z poli­cjan­tów, któ­rzy pró­bo­wa­li opa­no­wać zamach ter­ro­ry­stycz­ny. Wie­żo­wiec oto­czo­ny kor­do­nem poli­cyj­nym, eki­pa tele­wi­zyj­na na dachu. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.