Archiwa tagów:wikingowie

Rzecz o planszówkach i seksizmie [wpis gościnny]

Dosta­łam wczo­raj na maila poniż­szy tekst. Ponie­waż plan­szów­ki są — nadal — dla mnie waż­ne, nadal gry­wam, nadal z przy­jem­no­ścią wspo­mi­nam tłu­ma­cze­nie zasad pod­czas czte­rech edy­cji Gra­my, zamiesz­czam go tutaj (wyróż­nie­nia moje). Pod­pi­su­ję się pod nim obie­ma ręka­mi. I zapra­szam, napisz­cie do Rebe­la, niech kolej­ne gry będą rekla­mo­wa­ne faj­niej i przy­jaź­niej (szcze­gó­ły u dołu stro­ny)!

autor­ka tek­stu: Gry­sła­wa Pio­nek

Do napi­sa­nia poniż­sze­go tek­stu zmu­si­ła mnie Wal­ki­ria.

Jestem kobie­tą, któ­ra gra w plan­szów­ki. W sumie w dzi­siej­szych cza­sach to nic dziw­ne­go. Myślę, że nie tyl­ko wśród rze­szy miło­śni­ków takiej roz­ryw­ki, ale i w wydaw­nic­twach, któ­re nam te gry dostar­cza­ją, jest spo­ro dziew­czyn. Nic dziw­ne­go, że jest też wię­cej gier, któ­re skie­ro­wa­ne są do wszyst­kich, nie­za­leż­nie od płci. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.