Archiwa tagów:yaoi rpg

O całujących się facetach — yaoi rpg

hgmoDo gry Hot Guys Making Out pod­cho­dzi­łam ze spo­rym zacie­ka­wie­niem i pozy­tyw­ny­mi emo­cja­mi. Zło­ży­ło się na to wie­le powo­dów. Raz, że gry Bena Leh­ma­na (Bliss Sta­ge, Pola­ris) są przy­jem­ne w samym czy­ta­niu i wie­le z nich opo­wia­da o miło­ści i sek­sie — i efek­tach spo­łecz­nych tegoż (zamiast na przy­kład testo­wa­nia „ars aman­di”). Dwa, że to gra‐romans, któ­ra dzia­ła na dwie oso­by.

Jest to gra romans yaoi (gatu­nek man­gi / ani­me o roman­sie homo­ero­tycz­nym mię­dzy dwo­ma męż­czy­zna­mi). Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.