Archiwa tagów:yaoi

Hot Guys Making Out po raz drugi

hgmo

Wczo­raj gra­łam po raz dru­gi w Hot Guys Making Out, grę Bena Leh­ma­na. W maju recen­zo­wa­łam ją tutaj na blo­gu, tym razem mia­łam oka­zję zagrać we czwór­kę, w dwie pary. Waż­ne: po raz pierw­szy gra­li­śmy w tym skła­dzie. Przed sesją wszy­scy przy­naj­mniej pobież­nie zapo­zna­li się z pod­ręcz­ni­kiem, ja (jak zwy­kle z auto­ma­tu mode­ro­wa­łam roz­gryw­kę) przy­po­mnia­łam jesz­cze zasa­dy. Gra­li­śmy przez Sky­pe, do kart uży­wa­li­śmy pro­gra­mu djo­ker (w tej chwi­li w fazie alfa). Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.