Wykluczanie? To łatwe

Na blo­gu geek​fe​mi​nist​.org poja­wił się arty­kuł Tima Che­va­lier o tym, jak zwy­czaj­ne tek­sty powie­dzia­ne w dobrej wie­rze i z dobry­mi inten­cja­mi mogą mieć efekt wyklu­cza­ją­cy. Tim Che­va­lier przed­sta­wia sytu­ację nie­for­tun­nej wypo­wie­dzi doty­czą­cej chę­ci zwięk­sze­nia licz­by pro­gra­mi­stek (w efek­cie cze­go kon­fe­ren­cje będą „attrac­ti­ve”) i reak­cji uczest­ni­czek kon­fe­ren­cji na nią. Tekst przed­sta­wia mecha­ni­zmy wyklu­cza­nia kobiet w śro­do­wi­skach geekow­skich i spo­sób, w jaki trak­tu­je się w nich kobie­ty. Arty­kuł został zlin­ko­wa­ny na innych ser­wi­sach, autor przed­sta­wia bac­klash, z jakim się zde­rzył. Jest tu mowa też o stan­dar­do­wej trol­ler­ce, z jaką spo­ty­ka­ją się kobie­ty wska­zu­ją­ce na sek­si­stow­skie zacho­wa­nia w śro­do­wi­sku i dla­cze­go męż­czy­znom łatwiej jest reago­wać w takich samych sytu­acjach. Tekst łatwy do prze­ło­że­nia na śro­do­wi­sko fan­do­mu erpe­go­we­go.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.