O stronie

Na tym blo­gu będą poja­wia­ły się wpi­sy głów­nie doty­czą­ce gier fabu­lar­nych / nar­ra­cyj­nych. Będzie dużo o sek­sie i prze­mo­cy, spo­ro o rela­cjach w gru­pie. Będę pisać o grach, w któ­re gram, i tych, któ­re mnie inte­re­su­ją. Piszę z per­spek­ty­wy femi­ni­stycz­nej, inte­re­su­ją mnie rela­cje mię­dzy posta­cia­mi, emo­cje i trud­ne wybo­ry w grze.

Komen­ta­rze na blo­gu są mode­ro­wa­ne. Publi­ku­ję komen­ta­rze, któ­re są pisa­ne z sza­cun­kiem dla doświad­czeń innych osób, naj­le­piej mery­to­rycz­ne. Jeśli Twój komen­tarz się nie poja­wił, praw­do­po­dob­nie sta­ło się tak dla­te­go, że był obraź­li­wy, lek­ce­wa­żył czy­jeś doświad­cze­nia lub zachę­cał do akcep­to­wa­nia prze­mo­cy.

What do you think?

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.