Archiwa tagów:AW hack

Lalka — szkic gry (XIXXL)

Cho­dzi za mną Lal­ka Pru­sa jako hack na AW, to na razie taki szki­cyk. To jest też hack na Hot Guys Making Out.

Wokul­ski

Jesteś kup­cem, któ­ry zako­chał się w kobie­cie z wyż­szych sfer. Chcesz oże­nić się z nią / uwieść ją / nie dopu­ścić do jej mał­żeń­stwa z innym (wybierz 1 lub wię­cej).
Posia­dasz sklep,
dużo pie­nię­dzy,
zarzą­dzasz subiek­ta­mi,
masz kon­tak­ty: żydow­ski lichwiarz, zaufa­ny słu­ga, pani Meli­ton

Nie możesz: ini­cjo­wać kon­tak­tów ze szlach­tą bez zapro­sze­nia lub inte­re­su.

Iza­be­la
Jesteś kobie­tą z wyż­szych sfer. Two­ja rodzi­na nie jest już tak boga­ta jak nie­gdyś, z coraz więk­szą trud­no­ścią przy­cho­dzi wam utrzy­mać daw­ny styl życia. Nie­gdyś trud­no było ci zli­czyć zalot­ni­ków — dziś jest ich dwóch: sta­ry baron i sta­ry baron. Ban­kruc­two two­jej rodzi­ny ozna­cza dla cie­bie śmierć towa­rzy­ską — szyb­kie mał­żeń­stwo może ura­to­wać two­ją pozy­cję… ale kto chciał­by pan­nę bez posa­gu.

Znasz: mło­dzież z wyż­szych sfer, twój ojciec, hra­bi­na (ciot­ka)

Nie możesz: oświad­czyć się, pro­sić o pie­nią­dze

Obo­je gra­czy
Przed­sta­wiaj wszyst­kie inne oso­by, wycią­gaj kon­se­kwen­cje z dzia­łań posta­ci.

ruchy i pryn­cy­pia

  • pokaż praw­dzi­wych ludzi, z imio­na­mi i namięt­no­ścia­mi
  • cały czas gadaj o pie­nią­dzach
  • spo­tkaj ich razem
  • roz­dziel ich
  • zagroź pozy­cji
  • zapo­wiedz wydat­ki
  • zmuś ich do nie­prze­wi­dzia­nych wydat­ków
  • cza­sem nie­spo­dzie­wa­nie daj im wię­cej niż pra­gną
  • każ im wal­czyć o swo­je marze­nia

Wokul­ski zawsze dzia­ła poprzez pie­nią­dze i stal­king
Iza­be­la chce namięt­no­ści, odra­cza, odpy­cha, brzy­dzi się każ­dym, kto stoi niżej.

Gra­my podob­nie do Hot Guys Making Out: zagry­wasz kar­tę rów­ną lub wyż­szą, jeśli nie masz, możesz odrzu­cić niż­szą i docią­gnąć nową, żeby opi­sać jakiś detal lub powie­dzieć coś o kimś innym niż Izabela/Wokulski (dru­ga oso­ba ma pra­wo weta)

Wokul­ski

karo, pik, trefl: umac­nia pozy­cję, robi inte­re­sy, stal­ku­je
kier: spo­tka­nie z Iza­be­lą.

Iza­be­la

karo, pik, trefl: odra­cza, odpy­cha, brzy­dzi się każ­dym, kto stoi niżej, sta­ra się uci­szyć plot­ki
kier — chwi­la namięt­no­ści lub zaba­wy, aten­cja kogoś waż­ne­go lub gru­py.

W, D — wpro­wadź stron­ni­ka (słu­gę bądź przyjaciela/przyjaciółkę) (płeć zgod­na z kar­tą)
K — musisz zagrać, kie­dy docią­gniesz — nie­spo­dzie­wa­ne wydat­ki (ade­kwat­ne do sytu­acji)
A — koń­czy stos, pod­su­mo­wa­nie roz­dzia­łu.

Nostalgia za Warhammerem, cz. 2

Dzi­siaj uda­ło nam się prze­te­sto­wać War­ham­me­ra na sil­ni­ku Apo­ca­lyp­se World. Sesja była w dwie oso­by (ja jako MC + gracz).

Rena­ta, Szu­mo­wi­na: pory­wacz­ka zwłok (bla­de cia­ło, poobi­ja­na twarz, zmru­żo­ne oczy); kla­sa spo­łecz­na -2; przemoc+1,spryt=0, przetrwanie+1, chaos=0
ruchy: Sekre­ty; Nie­zau­wa­żal­na wśród swo­ich.

Zaczę­li­śmy od prze­czy­ta­nia opi­su pory­wa­cza zwłok w WFRP, któ­ry dał nam spo­ro fik­cji na start. Póź­niej też moc­no napę­dzał moje pyta­nia. Prep był two­rzo­ny poprzez fishing, zosta­ły naszki­co­wa­ne ze dwie map­ki. Czy­taj dalej

Napędzane apokalipsą

Pod­czas ZjA­vy popro­wa­dzi­łam pre­lek­cję o hac­kach na Apo­ca­lyp­se World. Poni­żej pre­zen­ta­cja. Czy­taj dalej

ZjAva napędzana apokalipsą

W ten week­end w War­sza­wie jest ZjA­va (5 edy­cja już). (Pięk­ne te ser­dusz­ka).zjavaDla mnie jest to uro­czy kon­went, bar­dzo podo­ba mi się, że dużo wysił­ku idzie w gra­nie, nie tyl­ko pre­lek­cje.

Ja tym razem będę zwy­kle przy Orient Expres­sie, mam nadzie­ję pro­wa­dzić Mon­ster­he­arts i z pew­no­ścią popro­wa­dzę Krwio­żer­cze Duchy (Mur­de­ro­us Ghosts), dostęp­ne będzie S/Lay w/Me. Moje punk­ty pro­gra­mu oprócz tego:

Napę­dza­ne apo­ka­lip­są (sobo­ta, 17:00)

Od wyda­nia Apo­ca­lyp­se World po angiel­sku minę­ły 3 lata. Od tego cza­su poja­wi­ło się mnó­stwo gier w twór­czy spo­sób wyko­rzy­stu­ją­cych sil­nik AW. Pod­czas pre­lek­cji opo­wiem o naj­gło­śniej­szych z nich (m.in. Mon­ster­he­arts, Dun­ge­on World, Mur­de­ro­us Ghosts). Dowie­cie się, jak bar­dzo są róż­ne, mimo wspól­ne­go pocho­dze­nia: gry bez­kost­ko­we lub opar­te na kar­tach, bez MC, 400‐stronicowe pod­ręcz­ni­ki i gry na pocz­tów­ce.

Krwio­żer­cze Duchy (sobo­ta 18:00 – 20:00, pro­wa­dzi­my wspól­nie z TORem)

Krwio­żer­cze Duchy to gra o oso­bie eks­plo­ru­ją­cej miej­skie kana­ły i tra­fia­ją­cej do opusz­czo­nej fabry­ki, gdzie nie­gdyś popeł­nio­no zbrod­nię. Duchy, któ­re nawie­dza­ją to miej­sce, dopro­wa­dzą do zgu­by każ­de­go, kto zakłó­ci ich spo­kój. Czy nasze­mu boha­te­ro­wi  / naszej boha­ter­ce uda się umknąć i unik­nąć śmier­ci?

 Ja gram ducha­mi, wy — zabłą­ka­nym deli­kwen­tem

Gra z publicz­no­ścią. Pokaz przed­pre­mie­ro­wy.

Potwor­nie żału­ję, że rów­no­le­gle jest pre­lek­cja Kari­ny o zako­cha­niu jako wąt­ku w grze.

 

 

Nostalgia za Warhammerem, cz. 1

Dopa­dła mnie nostal­gia za War­ham­me­rem. War­ham­me­rem, w jakie­go nigdy nie gra­łam, War­ham­me­rem z moich wyobra­żeń. Takim‐jaki‐powinien‐być.

Miła focz­ka ma swo­je­go War­ham­me­ra, tro­chę inne­go niż ja. Z naszych połą­czo­nych mocy powstał nowy War­ham­mer. Na sil­ni­ku Apo­ca­lyp­se World.

Nasz War­ham­mer powi­nien mieć małe nie­miec­kie mia­stecz­ka z dom­ka­mi z muru pru­skie­go. Powi­nien mieć zło­dziei, żebra­ków, nie­ro­bów i robot­ni­ków, któ­rzy dają tu sobie radę (albo nie). Ludzie są prze­kup­ni (por. WFRP, ed pol, s. 69) i kłam­li­wi, kla­sa spo­łecz­na jest bar­dzo waż­na (Gale­ria Boha­te­rów, s.15). Cho­dzi o prze­trwa­nie — i taniec, i śpiew. A Cha­os jest odle­głym zagro­że­niem i poku­są. Czy­taj dalej

Blackwell Legacy — fragmenty z gier

Kie­dy napraw­dę chcesz pomóc komuś, kto jest w trud­nej sytu­acji, rzuć+relacja z tą oso­bą.
Na 10+ ta oso­ba jest bez­bron­na wobec cie­bie. Oprócz tego MC zada ci pyta­nie albo dwa. Odpo­wiedz na nie szcze­rze. Jeśli nie chcesz odpo­wie­dzieć na pyta­nie MC, możesz wybrać opcję 7 – 9.
Na 7 – 9 wybierz 1:

Czy­taj dalej

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.