Archiwa tagów:Hot Guys Making Out

Lalka — szkic gry (XIXXL)

Cho­dzi za mną Lal­ka Pru­sa jako hack na AW, to na razie taki szki­cyk. To jest też hack na Hot Guys Making Out.

Wokul­ski

Jesteś kup­cem, któ­ry zako­chał się w kobie­cie z wyż­szych sfer. Chcesz oże­nić się z nią / uwieść ją / nie dopu­ścić do jej mał­żeń­stwa z innym (wybierz 1 lub wię­cej).
Posia­dasz sklep,
dużo pie­nię­dzy,
zarzą­dzasz subiek­ta­mi,
masz kon­tak­ty: żydow­ski lichwiarz, zaufa­ny słu­ga, pani Meli­ton

Nie możesz: ini­cjo­wać kon­tak­tów ze szlach­tą bez zapro­sze­nia lub inte­re­su.

Iza­be­la
Jesteś kobie­tą z wyż­szych sfer. Two­ja rodzi­na nie jest już tak boga­ta jak nie­gdyś, z coraz więk­szą trud­no­ścią przy­cho­dzi wam utrzy­mać daw­ny styl życia. Nie­gdyś trud­no było ci zli­czyć zalot­ni­ków — dziś jest ich dwóch: sta­ry baron i sta­ry baron. Ban­kruc­two two­jej rodzi­ny ozna­cza dla cie­bie śmierć towa­rzy­ską — szyb­kie mał­żeń­stwo może ura­to­wać two­ją pozy­cję… ale kto chciał­by pan­nę bez posa­gu.

Znasz: mło­dzież z wyż­szych sfer, twój ojciec, hra­bi­na (ciot­ka)

Nie możesz: oświad­czyć się, pro­sić o pie­nią­dze

Obo­je gra­czy
Przed­sta­wiaj wszyst­kie inne oso­by, wycią­gaj kon­se­kwen­cje z dzia­łań posta­ci.

ruchy i pryn­cy­pia

  • pokaż praw­dzi­wych ludzi, z imio­na­mi i namięt­no­ścia­mi
  • cały czas gadaj o pie­nią­dzach
  • spo­tkaj ich razem
  • roz­dziel ich
  • zagroź pozy­cji
  • zapo­wiedz wydat­ki
  • zmuś ich do nie­prze­wi­dzia­nych wydat­ków
  • cza­sem nie­spo­dzie­wa­nie daj im wię­cej niż pra­gną
  • każ im wal­czyć o swo­je marze­nia

Wokul­ski zawsze dzia­ła poprzez pie­nią­dze i stal­king
Iza­be­la chce namięt­no­ści, odra­cza, odpy­cha, brzy­dzi się każ­dym, kto stoi niżej.

Gra­my podob­nie do Hot Guys Making Out: zagry­wasz kar­tę rów­ną lub wyż­szą, jeśli nie masz, możesz odrzu­cić niż­szą i docią­gnąć nową, żeby opi­sać jakiś detal lub powie­dzieć coś o kimś innym niż Izabela/Wokulski (dru­ga oso­ba ma pra­wo weta)

Wokul­ski

karo, pik, trefl: umac­nia pozy­cję, robi inte­re­sy, stal­ku­je
kier: spo­tka­nie z Iza­be­lą.

Iza­be­la

karo, pik, trefl: odra­cza, odpy­cha, brzy­dzi się każ­dym, kto stoi niżej, sta­ra się uci­szyć plot­ki
kier — chwi­la namięt­no­ści lub zaba­wy, aten­cja kogoś waż­ne­go lub gru­py.

W, D — wpro­wadź stron­ni­ka (słu­gę bądź przyjaciela/przyjaciółkę) (płeć zgod­na z kar­tą)
K — musisz zagrać, kie­dy docią­gniesz — nie­spo­dzie­wa­ne wydat­ki (ade­kwat­ne do sytu­acji)
A — koń­czy stos, pod­su­mo­wa­nie roz­dzia­łu.

Hot Guys Making Out po raz drugi

hgmo

Wczo­raj gra­łam po raz dru­gi w Hot Guys Making Out, grę Bena Leh­ma­na. W maju recen­zo­wa­łam ją tutaj na blo­gu, tym razem mia­łam oka­zję zagrać we czwór­kę, w dwie pary. Waż­ne: po raz pierw­szy gra­li­śmy w tym skła­dzie. Przed sesją wszy­scy przy­naj­mniej pobież­nie zapo­zna­li się z pod­ręcz­ni­kiem, ja (jak zwy­kle z auto­ma­tu mode­ro­wa­łam roz­gryw­kę) przy­po­mnia­łam jesz­cze zasa­dy. Gra­li­śmy przez Sky­pe, do kart uży­wa­li­śmy pro­gra­mu djo­ker (w tej chwi­li w fazie alfa). Czy­taj dalej

O całujących się facetach — yaoi rpg

hgmoDo gry Hot Guys Making Out pod­cho­dzi­łam ze spo­rym zacie­ka­wie­niem i pozy­tyw­ny­mi emo­cja­mi. Zło­ży­ło się na to wie­le powo­dów. Raz, że gry Bena Leh­ma­na (Bliss Sta­ge, Pola­ris) są przy­jem­ne w samym czy­ta­niu i wie­le z nich opo­wia­da o miło­ści i sek­sie — i efek­tach spo­łecz­nych tegoż (zamiast na przy­kład testo­wa­nia „ars aman­di”). Dwa, że to gra‐romans, któ­ra dzia­ła na dwie oso­by.

Jest to gra romans yaoi (gatu­nek man­gi / ani­me o roman­sie homo­ero­tycz­nym mię­dzy dwo­ma męż­czy­zna­mi). Czy­taj dalej

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.