RPG CV

Mia­łam udział w poja­wie­niu się poniż­szych gier na pol­skim ryn­ku:

Napi­sa­łam:

  • The Beast (wraz z Kami­lem Węgrzy­no­wi­czem), prze­ło­żo­ne z ang. na wło­ski i fran­cu­ski, zdo­by­ła Indie Gro­und­bre­aking Award w kate­go­rii Most Inno­va­ti­ve.
  • Mar­twe oczy, sztucz­ne zęby (wraz z Kami­lem Węgrzy­no­wi­czem)
  • Neigh­bor­ho­od (w anto­lo­gii Itras By: Mena­ge­rie)
  • Ban­dits, Ban­dits, They Arri­ve (200WordRPGChallenge 2015), prze­ło­żo­ne z ang. na fran­cu­ski
  • I’m Fine (200WordRPGChallenge 2016)
  • Hopes and Trau­mas (200WordRPGChallenge 2017)
  • Rela­tion­ship: Inten­se (200WordRPGChallenge 2018)

 

 

What do you think?

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.