Archiwa tagów:kobiety

FATE: Ms. Male Character

+Geof­frey McVey o posta­ciach kobie­cych w grach:

Nie komen­to­wa­łem ostat­nie­go odcin­ka Tro­pes vs. Women in Video Games (Ms. Male Cha­rac­ter), ale pod­czas jed­nej z roz­mów z +Dym­ph­na C. ude­rzy­ło mnie, że jest dobry spo­sób, jak wyja­śnić to erpe­gow­com.

Wyobraź sobie, że two­rzysz postać do FATE.

Jeśli two­ja postać jest płci męskiej, wybierz Kon­cep­cję posta­ci, a póź­niej trzy Aspek­ty, żeby dookre­ślić, kim jesteś. Masz tu cał­ko­wi­tą dowol­ność.

Jeśli two­ja postać jest płci żeń­skiej, two­ja Kon­cep­cja to „Kobie­ta”. Co naj­mniej jeden z two­ich Aspek­tów musi być zwią­za­ny z two­im wyglą­dem, dru­gi okre­ślać two­ją rela­cję z męską posta­cią. Ostat­ni będzie okre­śla­ją­cą cię cechą.

Jeśli two­rzysz posta­cie kobie­ce, prze­ska­nuj je powyż­szym testem. Jeśli postać kobie­ca jest opi­sy­wal­na w powyż­szy spo­sób, to brak­nie jej głę­bi i mała szan­sa, że zosta­nie zapa­mię­ta­na — a mało któ­ry Mistrz Gry (czy Mistrzy­ni Gry) chce, żeby jego NPC‐e byli dwu­wy­mia­ro­wi. O two­rze­niu kobie­cych posta­ci pisa­łam też tutaj, a 50 przy­kła­do­wych moż­na zna­leźć tu.

[Dzię­ku­ję Geoffrey’owi McVey za zgo­dę na prze­tłu­ma­cze­nie tego tek­stu].

[Wpis gościnny] Kobiety w fantastyce? Były od zawsze.

Conan, Solo­mon Kane, Fafryd i Sza­ry Kocur, Kull i inni. Wystar­czy jed­nak się­gnąć tro­chę głę­biej i obraz wcze­snej fan­ta­sty­ki, pul­py się zmie­nia. Nie jest to już tyl­ko dome­na męż­czyzn i chłop­ców z ich nie­sa­mo­wi­ty­mi boha­te­ra­mi. Poja­wia­ją się boha­ter­ki. Napraw­dę.

Czy­taj dalej

Damulki w opresji

Ani­ta Sar­ke­esian wypu­ści­ła pierw­szy film z cyklu Tro­pes vs Women in Video Games. Pierw­szy odci­nek poświę­co­ny jest kobiet­kom, któ­rych głów­ną funk­cją jest zosta­nie ura­to­wa­ny­mi przez (zwy­kle) męskie­go pro­ta­go­ni­stę. W odcin­ku zoba­czy­my przede wszyst­kim księż­nicz­ki Peach i Zeldę.

Bar­dzo pole­cam, Sar­ke­esian kla­row­nie opi­su­je i wyja­śnia trop (i nie pomi­ja sub­tel­no­ści). Bar­dzo przy­jem­nie jest jej słu­chać, ja zwy­kle potrze­bu­ję napi­sów na fil­mach, a w tym przy­pad­ku zupeł­nie nie były mi potrzeb­ne.

Być kobietą

Pora­da dla męż­czyzn i chłop­ców, któ­rzy chcą odgry­wać kobie­ce boha­ter­ki lub żeń­skie posta­cie.

Krót­ko: Stwórz wojow­nicz­kę, któ­ra przy oka­zji jest kobie­tą. Niech postać, któ­rą stwo­rzysz, będzie moż­na opi­sać sze­rzej niż „kobie­ta”. Czy­taj dalej

ENPeCki do twojej kampanii – jeden pomysł na minutę

  1. wyta­tu­owa­na naga bar­ba­rzyn­ka wal­czą­ca z demo­na­mi
  2. nie­śmia­ła mło­da cza­row­ni­ca i jej cho­wa­niec tygrys
  3. sprze­daw­czy­ni garn­ków, któ­ra nadal kocha swe­go męża do sza­leń­stwa Czy­taj dalej

Kobiety w zbrojach

Garść lin­ków:

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.