Archiwum kategorii:Szkice gier

Każde słowo ma znaczenie — o grach na 200 słów.

Na wyni­ki z 200 Word RPG Chal­len­ge trze­ba cze­kać do maja, ja tym­cza­sem roz­k­mi­niam sobie ten kon­kurs. Począt­ko­wo dzi­wi­ło mnie, że mam wobec nie­go jakiś sen­ty­ment, ale w zasa­dzie: cze­mu nie? 200 słów nawet po angiel­sku sta­no­wi niską barie­rę wej­ścia, a patrząc po licz­bie prac na pierw­szą i dru­gą edy­cję (odpo­wied­nio: 196 i 333) — nawet jeśli tyl­ko 10% z tego będzie war­tych uwa­gi, jest to ogrom­na ilość gier i autorek/autorów, na któ­re war­to zwró­cić wagę.

W tym roku kon­kurs został roz­sze­rzo­ny: pierw­sza kate­go­ria to gra na 200 słów, dru­ga to doda­tek tej samej obję­to­ści. Zmie­ni­ły się nie­co zasa­dy: w tej edy­cji gry były wysy­ła­ne bez for­ma­to­wa­nia, pra­ce zosta­ły zano­ni­mi­zo­wa­ne, wpro­wa­dzo­no ogra­ni­cze­nie do jed­nej gry i jed­ne­go dodat­ku na oso­bę.

Takie warun­ki kon­kur­su (licz­ba słów, pla­in­text, ano­ni­mi­za­cja) mają prze­ło­że­nie na pro­ces two­rze­nia gry, co dało mi to do myśle­nia, a tak­że zwró­ci­ło moją uwa­gę na pew­ne dobre prak­ty­ki.

Po pierwsze, tytuł.

Ha! nie da rady zaszpa­no­wać ilu­stra­cja­mi, faj­ną okład­ką, któ­ra powie coś wię­cej o grze, ani nawet czy­tel­nym czy kli­ma­tycz­nym lay­oucie. Głów­ną funk­cję rekla­mo­wą nie­sie tytuł — to pierw­szy i jedy­ny spo­sób, by zatrzy­mać czy­tel­ni­ka na dłu­żej. Na stro­nie kon­kur­su zosta­ła wymie­nio­na więk­szość gier i dodat­ków wysła­nych na dobę przed deadli­nem. Nauka dla cie­bie, dro­ga czy­tel­nicz­ko, dro­gi czy­tel­ni­ku, na któ­re z nich zwró­ci­li­ście uwa­gę?

(Sędzio­wie oczy­wi­ście są zobo­wią­za­ni do prze­czy­ta­nia cało­ści, ale tytuł dzia­ła na nich podob­nie, a ponad trzy set­ki gier tra­fią do jed­nej wspól­nej publi­ka­cji i sytu­acja się powtó­rzy).

Po drugie, 200 słów.

Zasa­dy są twar­de. Nad­wyż­ka dys­kwa­li­fi­ku­je pra­cę. Nie ma miej­sca na wodo­lej­stwo, trze­ba uważ­nie dobie­rać naj­wła­ściw­sze sło­wa, by jak naj­pre­cy­zyj­niej wyra­zić swą myśl. War­to się­gnąć po wypunk­to­wa­nia i tabel­ki — oszczę­dzi się słów, jed­no­cze­śnie zwięk­sza­jąc czy­tel­ność.

Zda­rza się też, że gra nie chce zmie­ścić się w tych 200 sło­wach — co wte­dy? Cóż, być może roz­wią­za­niem jest zre­wi­do­wa­nie pomy­słu zamiast wyci­na­nia słów aż całość prze­sta­nie cokol­wiek przy­po­mi­nać.  Wyspe­cja­li­zo­wa­nie tema­tu gry i budo­wa­nie wokół tego pro­ce­dur i mecha­ni­ki pozwo­li na zgrab­ność cało­ści i uła­twi zmiesz­cze­nie się w kon­kur­so­wym limi­cie.

Nie oszu­kuj­my się, tekst takiej gry z koniecz­no­ści będzie poda­wał set­ting poprzez mecha­ni­kę (np. nazwy cech, kim są posta­cie), a temat przez instruk­cję i pro­ce­du­ry, tytuł. Inter­pre­ta­cja cało­ści będzie nie­rzad­ko zada­niem odbior­cy — to dla­te­go pre­cy­zja jest tak waż­na.

I przy oka­zji: myśle­li­ście, że bra­ku­ją­ce infor­ma­cje zamie­ści­cie w tytu­le? Nie ma mowy: limit zna­ków na to 45.

Po trzecie, przyjaciele.

Zaraz po spi­sa­niu moja gra wyda­wa­ła się taka kom­plet­na i goto­wa, nic tyl­ko wrzu­cać. Szko­da tyl­ko, że już po pierw­szym czy­ta­niu dosta­łam por­cję pytań, o co tu cho­dzi. I odwrot­nie: ja rów­nież spoj­rza­łam na cudze pra­ce, zada­wa­łam pyta­nia, pro­po­no­wa­łam sto­sy popra­wek. Pro­ście o pomoc: przy­ja­ciel / przy­ja­ciół­ka zwró­ci ci uwa­gę na każ­dą nie­ja­sność, pod­po­wie lep­sze sfor­mu­ło­wa­nia, dopy­ta. Trze­ba zdać sobie spra­wę, że to, co dla auto­ra jest oczy­wi­ste (kto lepiej wie, o co mu cho­dzi?), dla obce­go odbior­cy wca­le nie musi.

Dla tego kon­kur­su przy­go­to­wa­no miej­sce, dzię­ki cze­mu zna­la­zła się aktyw­na spo­łecz­ność na G+. Poprzez taki kon­kurs: czy to roz­mo­wy pod­czas współ­pra­cy przy grach, czy to komen­ta­rze pokon­kur­so­we łatwiej poznać ludzi rów­nież two­rzą­cych, nawią­zać kon­tak­ty, być może w przy­szło­ści two­rzyć coś wspól­nie.

Podsumowanie

Przyj­rze­nie się temu, w jaki spo­sób two­rzo­ne są takie nie­wiel­kie gry, daje wgląd i doświad­cze­nie tego, jak wyglą­da to przy więk­szych tytu­łach. Tak samo trze­ba szyb­ko przy­cią­gnąć uwa­gę czy­tel­ni­ka chwy­tli­wym tytu­łem, blur­bem, okład­ką. Pre­cy­zja języ­ka jest rów­nie istot­na. Nie mówiąc o play­te­stach i komen­ta­rzu z zewnątrz. Dla tej wła­śnie nauki z doświad­cze­nia nama­wiam was, wanna‐be desi­gne­rów i desi­gner­ki, do pró­bo­wa­nia swo­ich sił w tym czy podob­nym kon­kur­sie.

Moje gry:

Lalka — szkic gry (XIXXL)

Cho­dzi za mną Lal­ka Pru­sa jako hack na AW, to na razie taki szki­cyk. To jest też hack na Hot Guys Making Out.

Wokul­ski

Jesteś kup­cem, któ­ry zako­chał się w kobie­cie z wyż­szych sfer. Chcesz oże­nić się z nią / uwieść ją / nie dopu­ścić do jej mał­żeń­stwa z innym (wybierz 1 lub wię­cej).
Posia­dasz sklep,
dużo pie­nię­dzy,
zarzą­dzasz subiek­ta­mi,
masz kon­tak­ty: żydow­ski lichwiarz, zaufa­ny słu­ga, pani Meli­ton

Nie możesz: ini­cjo­wać kon­tak­tów ze szlach­tą bez zapro­sze­nia lub inte­re­su.

Iza­be­la
Jesteś kobie­tą z wyż­szych sfer. Two­ja rodzi­na nie jest już tak boga­ta jak nie­gdyś, z coraz więk­szą trud­no­ścią przy­cho­dzi wam utrzy­mać daw­ny styl życia. Nie­gdyś trud­no było ci zli­czyć zalot­ni­ków — dziś jest ich dwóch: sta­ry baron i sta­ry baron. Ban­kruc­two two­jej rodzi­ny ozna­cza dla cie­bie śmierć towa­rzy­ską — szyb­kie mał­żeń­stwo może ura­to­wać two­ją pozy­cję… ale kto chciał­by pan­nę bez posa­gu.

Znasz: mło­dzież z wyż­szych sfer, twój ojciec, hra­bi­na (ciot­ka)

Nie możesz: oświad­czyć się, pro­sić o pie­nią­dze

Obo­je gra­czy
Przed­sta­wiaj wszyst­kie inne oso­by, wycią­gaj kon­se­kwen­cje z dzia­łań posta­ci.

ruchy i pryn­cy­pia

  • pokaż praw­dzi­wych ludzi, z imio­na­mi i namięt­no­ścia­mi
  • cały czas gadaj o pie­nią­dzach
  • spo­tkaj ich razem
  • roz­dziel ich
  • zagroź pozy­cji
  • zapo­wiedz wydat­ki
  • zmuś ich do nie­prze­wi­dzia­nych wydat­ków
  • cza­sem nie­spo­dzie­wa­nie daj im wię­cej niż pra­gną
  • każ im wal­czyć o swo­je marze­nia

Wokul­ski zawsze dzia­ła poprzez pie­nią­dze i stal­king
Iza­be­la chce namięt­no­ści, odra­cza, odpy­cha, brzy­dzi się każ­dym, kto stoi niżej.

Gra­my podob­nie do Hot Guys Making Out: zagry­wasz kar­tę rów­ną lub wyż­szą, jeśli nie masz, możesz odrzu­cić niż­szą i docią­gnąć nową, żeby opi­sać jakiś detal lub powie­dzieć coś o kimś innym niż Izabela/Wokulski (dru­ga oso­ba ma pra­wo weta)

Wokul­ski

karo, pik, trefl: umac­nia pozy­cję, robi inte­re­sy, stal­ku­je
kier: spo­tka­nie z Iza­be­lą.

Iza­be­la

karo, pik, trefl: odra­cza, odpy­cha, brzy­dzi się każ­dym, kto stoi niżej, sta­ra się uci­szyć plot­ki
kier — chwi­la namięt­no­ści lub zaba­wy, aten­cja kogoś waż­ne­go lub gru­py.

W, D — wpro­wadź stron­ni­ka (słu­gę bądź przyjaciela/przyjaciółkę) (płeć zgod­na z kar­tą)
K — musisz zagrać, kie­dy docią­gniesz — nie­spo­dzie­wa­ne wydat­ki (ade­kwat­ne do sytu­acji)
A — koń­czy stos, pod­su­mo­wa­nie roz­dzia­łu.

Ciało Dziecka — FAQ

Po opu­bli­ko­wa­niu Cia­ła Dziec­ka dosta­łam kil­ka pytań doty­czą­cych tego pomy­słu.

Pytanie: Kim gramy? Kim są postacie graczy?

Odpo­wiedź: Posta­cie gra­czy są nie‐osobami w spo­łe­czeń­stwie Praw­dzi­wych Osób, któ­re wyróż­nia tyl­ko jed­ną płeć kul­tu­ro­wą.

Pytanie: O co chodzi w grze? Czytaj dalej

Małpki bonobo — gra towarzyska

Jesteś małp­ką bono­bo. Wybierz lub wylo­suj swo­ją płeć (samica/ samiec).

Jed­na z mał­pek opi­su­je sytu­ację. Mówi, gdzie jeste­śmy, co widzi­my, co jest dooko­ła. Wszyst­kie małp­ki są w oko­li­cy.

Od lewej po kolei małp­ki mówią, gdzie są w tej sce­ne­rii. Potem pierw­sza małp­ka mówi, co robi oraz zagry­wa kar­tę, mówiąc gło­śno jej nazwę. Gdy zagry­wa kar­tę na innej małp­ce, ta małp­ka mówi, co robi. Gdy małp­ka zagry­wa kar­tę „Mastur­bu­ję się”, jako następ­na będzie opo­wia­da­ła małp­ka jej lewej.

Masz 5 kart. Użyj dowol­nej z nich, gdy: Czy­taj dalej

Ciało Dziecka: setting — fragmenty z gier

Inspi­ra­cje: geni­tal muti­la­tion, body modi­fi­ca­tions, per­so­nal attacks, matriar­chy, pla­stic sur­ge­ry, Nation, Blue Eyed. Czy­taj dalej

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.