Hell4Leather — DDGF

Dzię­ki ludziom, któ­rzy wspar­li zbiór­kę sfi­nan­so­wa­nia pol­skiej edy­cji Apo­ca­lyp­se World, z oka­zji Dnia Dar­mo­wych Gier Fabu­lar­nych wydaw­nic­two Argent Mark Games ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Hell 4 Leather, grę fabu­lar­ną o krwa­wej zemście w Noc Dia­bła. Klik­nij na Bafo­me­ta, aby pobrać grę. Jeże­li nie macie kart taro­ta, a zwy­kłe kar­ty uwa­ża­cie za nie wystar­cza­ją­ce, może­cie wyko­rzy­stać kar­ty przy­go­to­wa­ne przez Gunar­DA­Na i Twe­eta.

baphomet

»Klik­nij na Bafo­me­ta, aby pobrać grę«

Komentarze: 2

Komentarze są wyłączone.

Faj­nie jak­by­ście wspo­mnie­li o tym na stro­nie zbiór­ki na AW, bo pew­nie nie każ­dy prze­glą­da blo­gi.

[…] Hell4Leather PL – Argent Mark Games – pol­ska wer­sja gry nar­ra­cyj­nej Hell4Leather autor­stwa Joe Prin­ce, ufun­do­wa­na pod­czas crowd­fun­din­go­wej zbiór­ki na Apo­ca­lyp­se World PL. […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.