#51in15

…czy­li wyzwa­nie na nowy rok.

Wszyst­kim, któ­rzy lubią gry, oraz wan­na­be game desi­gne­rom pro­po­nu­ję udział w zaba­wie  i wyzwa­niu zara­zem zagra­nia 51 gier w 2015 roku. Zało­że­nia wyzwa­nia:

Over the cour­se of 2015, I intend to play 51 dif­fe­rent table­top games. Some of the­se shall be role­play­ing games. Some shall be card games. Some may be board­ga­mes. I suspect even one or two will be war­ga­mes. Some will be new to me. Some will be new this year. Quite a few will pro­ba­bly still be some­whe­re in the design pro­cess. Some will be old. And some I will have play­ed a tho­usand times befo­re. But I will only count each one once, no mat­ter how many times I play it over the cour­se of the year. So the­re will be a varie­ty of them.

Czy­li wli­cza­ją się gry „sto­li­ko­we”, ale nie kom­pu­te­ro­we. Liczą się erpe­gi, kar­cian­ki, plan­szów­ki, gry nowe i sta­re (i te, co jesz­cze nie wyszły). Waż­ne: każ­dy tytuł liczy się osob­no.

Wyzwa­nie jest zga­mi­fi­ko­wa­ne, moż­na uzy­skać bad­ge w ramach achie­vmen­tu. Jeśli 51 tytu­łów to za mało, spró­buj­cie nastu­kać 30 gier krót­szych niż 30 minut, 45 napi­sa­nych przez kobie­ty albo 5 w wię­cej niż 5 osób. Albo 2015 gier. Haha!

Komentarze: 1

Komentarze są wyłączone.

[…] jed­nego roku nie jest łatwo. Z koń­cem lip­ca uda­ło mi się zre­ali­zo­wać pod­sta­wowe wyzwa­nie #51in15 i osią­gnąć 4 zada­nia […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.