Bestia — prototyp

Bestia to nie­po­ko­ją­ca gra ero­tycz­na dla jed­nej oso­by. Pod­czas gry będziesz wyobra­żać sobie, że upra­wiasz seks z Bestią – obcym i nie­ludz­kim stwo­rze­niem – oraz spi­sy­wać pamięt­nik z ero­tycz­nych spo­tkań z Bestią oraz two­ich eks­cy­ta­cji, lęków i nie­po­ko­jów.

bestia2

Gra prze­zna­czo­na jest na 21 dni. Każ­de­go dnia wylo­su­jesz jed­ną kar­tę z wyda­rze­niem lub pyta­niem i zapi­szesz w pamięt­ni­ku swo­ją reak­cję lub odpo­wiedź. Zada­niem kart jest sty­mu­lo­wa­nie sko­ja­rzeń i zapro­sze­nie cię do odwie­dze­nia nie­zwy­kłych i per­wer­syj­nych rejo­nów two­jej wyobraź­ni.

Poznaj swo­ją Bestię: Bestio­na­riusz

Wraz z miłą focz­ką zapro­jek­to­wa­li­śmy i spi­sa­li­śmy grę. Dzię­ku­ję wszyst­kim playtester/k/om i oso­bom, któ­re wspar­ły nas pomo­cą i komen­ta­rzem, za pomoc i wspar­cie. Poni­żej przy­kła­do­we kar­ty. Jeśli ktoś będzie wybie­rał się jutro na Zja­Vę, będzie mógł zoba­czyć jak obec­nie wyglą­da Bestia.

(W tej wer­sji instruk­cji i kart uży­wa­ne są wyłącz­nie żeń­skie zaim­ki i for­my cza­sow­ni­ków) .

Besta karty obrazek

Komentarze: 4

Komentarze są wyłączone.

A moż­na w to grać w gru­pie? Tzn. loso­wa­no by jed­ną kar­tę, do któ­rej każ­dy musiał­by się odnieść?

    Witaj.
    Bestia jest grą dla jed­nej oso­by i nie jest prze­zna­czo­na dla więk­szej licz­by gra­czy. Gra jest zapro­jek­to­wa­na tak, żeby spraw­dzać two­je gra­ni­ce, kie­dy grasz sam/a, i sądzę, że przy więk­szej licz­bie osób (a nawet parze) nie uda się uzy­skać podob­ne­go pozio­mu intym­no­ści i bli­sko­ści z wła­sny­mi emo­cja­mi.

A czy moż­na w Bestii sto­so­wać kar­tę X? Wiem, że to taka tro­chę auto­cen­zu­ra, ale cza­sem jest potrzeb­na.

    Zabez­pie­cze­nia są wmon­to­wa­ne na pozio­mie desi­gnu, tzn. w pierw­szej kolej­no­ści otwar­te komu­ni­ko­wa­nie tema­tu gry uła­twia gracz­ce decy­zję, czy chce w to grać, oraz to, że gra jest zapro­jek­to­wa­na dla jed­nej oso­by. Oprócz tego jest coś w rodza­ju kar­ty X, tzn. moż­li­wość wyj­ścia z gry lub pomi­nię­cia kar­ty.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.