Game Chef 2014 — edycja polska

gamechefpl googleplusGame Chef to kon­kurs na napi­sa­nie szki­cu gry ana­lo­go­wej (nie­kom­pu­te­ro­wej) w 9 dni. Kon­kurs ma 12 lat tra­dy­cji, w zeszłym roku odby­ła się pierw­sza edy­cja mię­dzy­na­ro­do­wa, w tym roku uda­ło się zor­ga­ni­zo­wać edy­cję pol­sko­ję­zycz­ną.

Dziś o pół­no­cy zosta­ną ujaw­nio­ne 1 temat i 4 skład­ni­ki. Na napi­sa­nie gry jest 9 dni (od 10 maja do pół­no­cy 18 maja).

Temat to motyw prze­wod­ni edy­cji. Na przy­kład dwa lata temu było to, że w grę moż­na zagrać tyl­ko raz.

Skład­ni­ki to ele­men­ty, wokół któ­rych powin­na być zbu­do­wa­na gra, czy to jej zasa­dy, czy też ele­ment zało­żeń gry. Na przy­kład w 2004 skład­ni­ka­mi były [lód, wyspa, świt, atak], zaowo­co­wa­ło taki­mi gra­mi jak: The Moun­ta­in Witch (wspi­nacz­ka na oblo­dzo­ną górę Fuji w celu zaata­ko­wa­nia for­te­cy wiedź­my), The Dan­ce and the Dawn (pró­ba odna­le­zie­nia praw­dzi­wej miło­ści na balu na wyspie z nadzie­ją na to, że kie­dy nadej­dzie świt, nie skoń­czysz z kimś o zim­nym ser­cu) i Pola­ris (ark­tycz­ne elfy wal­czą z samy­mi sobą i ata­kiem demo­nów pod­czas gdy po raz pierw­szy od stu­le­ci nad­cho­dzi świt).

Celem kon­kur­su jest zor­ga­ni­zo­wa­nie ludzi do stwo­rze­nia gier. Nie­ide­al­nych — bo jest mało cza­su. Eks­pe­ry­men­tal­nych — bo są ogra­ni­czo­ne tema­tem i skład­ni­ka­mi. Powo­dze­nia wszyst­kim, baw­cie się dobrze. A ja pew­nie spró­bu­ję wyge­ne­ro­wać coś nie­zbyt głu­pie­go rów­no­le­gle z kon­kur­sem (współ­or­ga­ni­zo­wa­nie ma ten minus, że nie moż­na uczest­ni­czyć — ale nikt nie zabra­nia pisać).

Tego­rocz­ny temat to: Książ­ka nie ist­nie­je.

Skład­ni­ki: pochła­nia­nie, dzi­kość, błysz­czeć, sierp.

Ramów­ka kon­kur­su

10 – 18 maja (kon­kurs)
5 czerw­ca (osta­tecz­ny ter­min nad­sy­ła­nia reko­men­da­cji)
11 czerw­ca (ogło­sze­nie wyni­ków pol­skiej edy­cji kon­kur­su)
30 czerw­ca (ogło­sze­nie wyni­ków edy­cji mię­dzy­na­ro­do­wej)

Stro­na głów­na kon­kur­su: http://​game​chef​.gry​-fabu​lar​ne​.pl/

Spo­łecz­ność na G+

Spo­łecz­ność na FB

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.