Na peryferiach

Wraz z Dawi­dem Doryn­kiem i przy pomo­cy Adria­na Spry­sa­ka stwo­rzy­li­śmy listę gier indie, któ­re zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na pol­ski. Nie mam dobrej defi­ni­cji gier indie, na liście zosta­ło umiesz­czo­ne wszyst­ko to, co się za „indie” uwa­ża, a więc i proto‐indie, i sys­te­my uni­wer­sal­ne (jak FateRisus), i gry forge’owskie i poforge’owskie, i story‐games, i OSR. Nie tyl­ko „te małe gry” — jak nazy­wał je nie­gdyś Dar­ca­ne — bo jest i Apo­ca­lyp­se World, i TSoY. To wszyst­ko,  co się uwa­ża za pery­fe­ria. Z bli­ska widać, jak wszyst­ko to jest zróż­ni­co­wa­ne i cięż­ko pod­dać kate­go­ry­za­cji.

Wyjdź na łąkę za mia­stem.

Oprócz listy alfa­be­tycz­nej wrzu­ci­li­śmy sor­to­wa­nie chro­no­lo­gicz­ne oraz osob­ną listę z gra­mi, któ­re są dar­mo­we i są dostęp­ne w sie­ci.

Faj­nie by było, gdy­by ktoś poku­sił się o jakieś sko­men­to­wa­nie, opra­co­wa­nie tej listy, wycią­gnię­cie wnio­sków.

Jeśli widzisz błę­dy na liście, uwa­żasz, że bra­ku­je jakiejś gry albo po pro­stu coś nowe­go się poja­wi­ło, daj mi znać w komen­ta­rzu lub mailem [kon­takt u góry stro­ny].

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.