Nigdy z wami nie grałam — prelekcja

[To jest  wpis archi­wal­ny]

W ostat­nim cza­sie zaczę­łam odwie­dzać nowe gru­py erpe­go­we. Dużo grup erpe­go­wych. Dużo nowych ludzi, z któ­rych każ­dy ma inne, tro­chę inne, czy­li zupeł­nie inne do erpe­go­wa­nia, uży­wa­nia mecha­ni­ki, opi­sy­wa­nia, gra­ni­ca­mi kom­for­tu zwią­za­ny­mi z sek­sem i prze­mo­cą. Cza­sem takie spo­tka­nia wycho­dzą faj­nie, bo podej­ście nie­co podob­no z nie­znacz­nie prze­sta­wio­ny­mi akcen­ta­mi. Cza­sem docho­dzi do roz­mów przed gra lub w trak­cie na temat naszych ocze­ki­wań lub spe­cy­fi­ki gra­nia.  A cza­sem nie — i robi się gru­ba awan­tu­ra, mała chry­ja i dys­ku­sja w sty­lu „moje RPG jest lep­sze niż two­je”.

Pokło­siem tych doświad­czeń jest pre­lek­cja przy­go­to­wa­na na jed­no z Master­Min­do­wych spo­tkań:
Nigdy z wami nie gra­łam, czy­li jak przy­go­to­wać się do gry z nie­zna­ny­mi gra­cza­mi.

Zapra­szam: Nigdy z wami nie gra­łam — Link do pre­lek­cji.

Komentarze: 2

Komentarze są wyłączone.

[…] pre­lek­cji „Nigdy z wami nie gra­łam” stresz­cza­łam narzę­dzie do uma­wia­nia się, jaki poziom opi­su sek­su i sytu­acji […]

[…] w Apo­ca­lypse World! Z nowy­mi ludź­mi! Jest to spo­ra eks­cy­ta­cja, nie­cier­pli­wość. Pierw­sze spo­tka­nie pole­gało […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.