Z regulaminu Avangardy 2014

25. Ponie­waż zale­ży nam na kom­for­cie każ­de­go Uczest­ni­ka, wszy­scy Uczest­ni­cy, Orga­ni­za­to­rzy i człon­ko­wie Obsłu­gi Kon­wen­tu są zobo­wią­za­ni do trak­to­wa­nia innych osób z sza­cun­kiem. Oso­by zacho­wu­ją­ce się agre­syw­nie, obraź­li­wie lub stwa­rza­ją­ce zagro­że­nie dla czy­je­goś życia, zdro­wia, dóbr oso­bi­stych czy mate­rial­nych będą usu­wa­ne z tere­nu Kon­wen­tu bez zwro­tu kosz­tów uczest­nic­twa. W szcze­gól­no­ści nale­ga­nie na dal­szy kon­takt z kimś, kto pro­sił o zakoń­cze­nie roz­mo­wy, nie będzie tole­ro­wa­ne.

Co tu jest dobre­go:

  • To w zasa­dzie pierw­szy raz, gdy regu­la­min kon­wen­tu fan­ta­sty­ki jasno wyra­ża nie­zgo­dę na mole­sto­wa­nie i nęka­nie pod­czas kon­wen­tu (jeśli się mylę, wskaż mi! ucie­szę się). To waż­ny sygnał.
  • Wyli­czo­ne są zacho­wa­nia, któ­re są nie­mi­le widzia­ne, szcze­gól­nie frag­ment o „nale­ga­niu na dal­szy kon­takt” — faj­nie, że to pod­kre­ślo­no, sko­ro mamy taką kul­tu­rę, że coś takie­go jest baga­te­li­zo­wa­ne.

Co nie jest takie faj­ne:

  • Regu­la­min nie pre­cy­zu­je, do kogo nale­ży się zwró­ci, gdy nastą­pi opi­sa­na w punk­cie sytu­acja. Bez pro­ce­dur zapis jest mar­twy.
  • To dopie­ro 25. punkt. Wyżej są para­gra­fy doty­czą­ce nakle­ja­nia ogło­szeń (sic!) i wno­sze­nia bro­ni.
  • Ten zapis nie jest dodat­ko­wo pod­kre­ślo­ny na stro­nie (a przy­da­ło­by się, sko­ro to zmia­na od zeszłe­go roku) — trud­no ocze­ki­wać, że nęka­nie będzie zgła­sza­ne, jeśli uczest­nicz­ki i uczest­ni­cy nie będą wie­dzia­ły, że mogą je zgło­sić. Podob­nie trud­no ocze­ki­wać, że ist­nie­nie tego punk­tu uświa­do­mi poten­cjal­nym spraw­com (czy­li: uczest­ni­kom i uczest­nicz­kom), że za to moż­na wyle­cieć, sko­ro łatwo tego nowe­go punk­tu nie zauwa­żyć.

Tak czy ina­czej to krok w dobrym kie­run­ku! Wie­rzę, że w kolej­nych latach docze­ka­my się zasad postę­po­wa­nia w sytu­acjach z nęka­niem i mole­sto­wa­niem (w tym sek­su­al­nym) z praw­dzi­we­go zda­rze­nia.

Komentarze: 2

Komentarze są wyłączone.

Zda­je się, że Avan­gar­da wrzu­ci­ła ten punkt jako oddziel­ny wpis na fb, żeby każ­dy zauwa­żył ( ale don’t quote me on that, na pew­no widzia­łam go na mojej ścia­nie, ale nie mogę zna­leźć).
Tak czy ina­czej, krok w dobrym kie­run­ku :).

[…] Tego­roczna Avan­garda ucie­szyła mnie tym, że w infor­ma­to­rze zosta­ła zamiesz­czona infor­ma­cja na temat bez­pie­czeń­stwa, a kon­takty do patro­lu medycz­nego były roz­le­pione na nie­mal każ­dych drzwiach. W pierw­szej kwe­stii to spo­ra popra­wa od zeszłe­go roku, kie­dy kwe­stie anty­ha­ra­smen­towe zała­twiał w więk­szo­ści 25. punkt regu­la­minu. […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.